Warunki gwarancji
 1. Firma GDE POLSKA z siedzibą we Włosani, przy ul. Świątnickiej 88, zwana dalej “Gwarantem”, udziela gwarancji produktom marek COMMAX, ABAXO, SCOT, MAZi, LONBON, LINCE, REVIZOOM, że  produkt wolny jest od wad materiału i wykonania. Okres gwarancyjny liczony jest od daty sprzedaży sprzętu i podany jest w poniższej tabeli. Okres gwarancji dla sprzętu nieujętego w poniższej tabeli wynosi 2 lata. Produkty pozostałych marek będących w ofercie GDE POLSKA są objęte gwarancją zgodnie z warunkami ich producentów.
 2. Ujawnione w tym okresie wady sprzętu  będą  usuwane bezpłatnie przez Serwis Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Warunkiem korzystania  z  uprawnień  gwarancyjnych  jest dostarczenie, przesłanie urządzenia do Serwisu Gwaranta wraz z dowodem zakupu lub jego kopią.
 4. Postanowienia Serwisu mają charakter ostateczny.
 5. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć urządzenie do Serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu do Serwisu.
 6. Uprawniony z gwarancji może skorzystać z usługi bezpłatnego dostarczenia urządzenia do serwisu za pomocą jednej z firm kurierskich współpracujących z Gwarantem (gwarancja typu "door-to-door"). Szczegółowy opis postępowania przy wysyłce kurierskiej wraz z listą firm kurierskich znajduje się na stronie internetowej www.gde.pl. Po naprawie gwarancyjnej Gwarant odsyła urządzenie na własny koszt.
 7. Przy zgłoszeniu  wadliwego urządzenia  uprawniony  z  gwarancji  powinien  załączyć  sporządzony  w  formie  pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia  z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki się ujawniają.
 8. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 • Serwis dokona w trakcie trwania okresu gwarancyjnego trzech napraw gwarancyjnych, a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
 • Serwis stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady nie jest możliwe. W przypadku wymiany sprzętu potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych mechanicznie przez klienta elementów.
 1. Jeżeli wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.
 2. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych i transportu, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne.
 3. Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, niekompletności urządzenia, niezgodności lub niekompletności  danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.
 4. Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (przepięcie, pożar, zalanie, powódź itp.)
 • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
 • uszkodzeń  wynikających z  instalacji  i  eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją Producenta
 • uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika
 • demontażu uszkodzonego urządzenia
 • czynności opisanych w instrukcji obsługi, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt
 1. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Grupy sprzętu dla których obowiązuje wydłużony okres gwarancji:
 

 Grupa sprzętowa  okres gwarancji  Wymagane dokumenty
SCOT    
Elektrozaczepy 3 lata dowód zakupu
Elektrozaczepy serii PROFI 5 lat dowód zakupu
Zwory elektromagnetyczne  3 lata dowód zakupu
COMMAX   
systemy wideodomofonowe serii Gate View, Gate View + 3 lata dowód zakupu
systemy domofonowe serii nAM, nKM, nUM

 

 Produkty uzupełniające w ofercie - gwarancji udziela bezpośrednio producent:

 Grupa sprzętowa  okres gwarancji  Wymagane dokumenty
Produkty marek: ATTE, AXON, Axxon, BenQ, BITNER, Computar, Dipol, effeff, Fujinon, JOTA SYSTEM, Kingston, Mean Well, NEKU, Philips, Pulsar, Seagate, SECURITYNET, Signal, TP Link, Western Digital
   

np. dyski, monitory, transmitery, switche, routery, szafy RACK, obiektywy i inne

zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez producenta

zgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta, np. dowód zakupu, data produkcji, numery seryjny

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl