Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego gde.pl, obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

Sklep internetowy gde.pl, działający pod adresem www.gde.pl, prowadzony przez Leszka Mitusińskiego, w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Leszek Mitusiński GDE Polska, Włosań Świątnicka 88, 32-031 Mogilany (NIP: 6792086060, REGON: 351162707), zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

 

§ 1

Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Sklepie Internetowym gde.pl – rozumie się przez to działający pod adresem www.gde.pl sklep internetowy, prowadzony przez Leszka Mitusińskiego w ramach działalności gospodarczej pod firmą Leszek Mitusiński GDE Polska, Włosań Świątnicka 88, 32-031 Mogilany, numer NIP: 6792086060, REGON: 351162707, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
 2. GDE Polska – rozumie się przez to Leszka Mitusińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Leszek Mitusiński GDE Polska, Włosań Świątnicka 88, 32-031 Mogilany, numer NIP: 6792086060, REGON: 351162707, telefon 48 12 256 50 35 lub 48 12 256 50 25, telefon komórkowy 697 777 519, e-mail biuro@gde.pl
 3. Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu Internetowego gde.pl
 4. Kliencie będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, będącą jednocześnie Klientem lecz tylko wtedy gdy, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystającą ze Sklepu Internetowego gde.pl
 5. Towar – rozumie się przez to produkt prezentowany w Sklepie Internetowym gde.pl
 6. Formularzu Rejestracyjnym – rozumie się przez to elektroniczny formularz, dostępny
  pod adresem http://www.gde.pl/?user=show, za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta
 7. Indywidualnym Profilu Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego gde.pl za pomocą, którego Klient może m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta
 8. Umowa sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy GDE Polska a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego gde.pl

 

§ 2

Informacje podstawowe

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gde.pl, w szczególności składania zamówień na Towary dostępne w  Sklepie Internetowym gde.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego gde.pl to:
 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 2. Dostęp do poczty elektronicznej
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0. i wyższej
 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
 5. Włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego gde.pl. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego gde.pl oraz znajdujących się w nim informacji do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu oraz innej działalności uciążliwej dla pozostałych Klientów, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego gde.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez wyraźnej zgody GDE Polska.
 2. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie Internetowym gde.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone w Sklepie Internetowym gde.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.
 4. Informacje o Towarach, prezentowane w Sklepie Internetowym gde.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

 

§ 3

REJESTRACJA

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym gde.pl Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.gde.pl/?user=show podając co najmniej następujące informacje:

a. imię i nazwisko,

b. adres poczty elektronicznej (e-mail),

c. hasło,

d. adres (kod pocztowy oraz miejscowość),

e. numer telefonu.

W trakcie rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego Klient może podać również dodatkowe informacje, w szczególności:

 1. Firmę,
 2.  NIP.

Dokonując rejestracji Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane oraz zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego gde.pl oraz wyrazić zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez GDE Polska danych osobowych podanych w trakcie rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta za pomocą, którego może składać zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym gde.pl.
 2. Klient może dokonać zmiany  podanych informacji lub zażądać usunięcia indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia indywidualnego Profilu Klienta, Klient powinien przesłać na adres e-mail biuro@gde.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta. Składając prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta, należy podać co najmniej: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Celem potwierdzenia zamiaru usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta, GDE Polska podejmie kontakt telefoniczny. W trakcie rozmowy telefonicznej, GDE Polska może celem dodatkowej weryfikacji danych Klienta zapytać o szczegółowe parametry Indywidualnego Profilu Klienta. Usunięcie Internetowego Profilu Klienta nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu oświadczenia woli przez Klienta w powyższym trybie.

 

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. GDE Polska zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego gde.pl, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. O każdorazowym przypadku chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, informuje się na stronie gde.pl.
 2. Do składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym gde.pl uprawnieni są:
  1. Klienci  zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,
  2. Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
 3. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia przesyłki, wybranie rodzaju płatności, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” kończy procedurę składania zamówienia, co powoduje między innymi brak możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru.
 4. Klient nie zarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego towaru
  do koszyka, a następnie podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu
  oraz wybranie sposobu dostarczenia przesyłki i rodzaju płatności. Podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w Formularzu Rejestracyjnym dostępnym na Stronie Internetowej gde.pl prowadzi do utworzenia Indywidualnego Profilu Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. Przepis § 4 ust 3 stosuje się.
 5. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z GDE Polska.
 6. Po dokonaniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata” do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma, zawierająca niezbędne dane do przelewu.
 7. Po złożeniu zamówienia GDE Polska nawiąże telefoniczny lub mailowy kontakt z Klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji. Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji albo odmowa przyjęcia zlecenia do realizacji odbywa się telefonicznie, GDE Polska na początku rozmowy poinformuje Klienta o celu rozmowy, a ponadto poda identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę w imieniu której telefonuje.
 8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez GDE Polska z Klientem w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia dojdzie do automatycznego anulowania złożonego zamówienia. GDE Polska podejmie co najmniej 3 próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. GDE Polska może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn,
  a w szczególności gdy:
  1. zamówiony produkt nie jest dostępny;
  2. realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na awarię Sklepu Internetowego gde.pl;
  3. dane podane przez Klienta są nieprawdzie;
  4. doszło do naruszenia Regulaminu.
 10. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, GDE Polska poda przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w formie elektronicznej albo telefonicznie.
 11. Po zakończeniu całej procedury zamówienia w historii zamówień Indywidualnego Profilu Klienta generowany jest dokument zawierający:
 1. dane sprzedawcy o których mowa w § 1 ust 2-3 tego Regulaminu,
 2. istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu,
 3. informacje o cenie lub wysokości wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki, w szczególności cła i podatki (w tym podatek VAT),
 4. zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia ze wskazaniem terminu płatności,
 5. informacje o kosztach, terminach oraz sposobie dostawy,

a jeżeli zamówienie składa Klient będący Konsumentem także:

 1. sposób i termin wykonania spełnienia świadczenia przez GDE Polska,
 2. informację o prawie odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny, w tym kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient będący konsumentem, braku prawa do odstąpienia od umowy,  zgodnie z treścią § 9 ust 2 tego Regulaminu,
 3. terminie w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 4. miejscu i procedurze składania reklamacji.

 

§ 5

ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wyraźnego poinformowania Klienta przez GDE Polska iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
 2. Klient akceptuje, iż przyjęcie zamówienia do realizacji przez GDE Polska oznacza zawarcie Umowy sprzedaży i skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz GDE Polska określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki zakupionego towaru.

 

§ 6

CENY TOWARÓW

 

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wyraźnego poinformowania Klienta przez GDE Polska iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji w trybie, określonym w § 4 Regulaminu.

 

§ 7

ZASADY PŁATNOŚCI

1. Płatność za zamówione towary oraz koszty wysyłki może nastąpić formie:

     - gotówkowej - za pobraniem pocztowym,

     - bezgotówkowej - przelewem, wpłatą na rachunek bankowy GDE Polska lub poprzez płatności elektroniczne (online). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. W przypadku Klientów dokonujących zakupów w ilościach hurtowych Sprzedawca dopuszcza indywidualne ustalenie terminu oraz formy płatności.

3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego GDE Polska.

 

 

§ 8

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR ZAMÓWIONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ KLIENTA

 

 1. Dostawa  zamówionego towaru następuje w formie przesyłki kurierskiej
  za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek.
 2. W przypadku towarów znajdujących się w magazynie GDE Polska wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku towarów nie znajdujących się w magazynie GDE Polska, termin wysyłki towaru może się wydłużyć maksymalnie do 20 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W sytuacji gdy GDE Polska, nie będzie mógł wykonać umowy, z tego powodu,
  że przedmiot umowy nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 5. W sytuacji gdy GDE Polska nie może wykonać przedmiotu umowy z powodu choćby przejściowej niemożliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, GDE Polska może zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, za tę samą cenę oraz informując Klienta na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt GDE Polska.
 6. Wysyłka towaru następuje na adres podany przez Klienta, przy czym jeżeli dotyczy to Klienta będącego konsumentem wskazany adres jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia ze strony GDE Polska.
 7. W przypadku wyboru formy płatności polegającej na rozliczeniu bezgotówkowym - przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy GDE Polska, do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny, oraz kosztów wysyłki GDE Polska wstrzyma wysyłkę zamówionego towaru.
 8. Odbierając przesyłkę, Klient będący konsumentem, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek, za pośrednictwem którego Towar został dostarczony. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek.
 9. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjnie jest sporządzenie Protokołu Szkody, który powinien spełniać wymogi, określone w ustępie poprzednim. Tak sporządzony Protokół przy odbiorze przesyłki jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

 

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia:
  1. Dostarczenia Towaru do tego Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej inną niż przewoźnik,
  2. W przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  3. A gdy umowa sprzedaży dotyczy pozostałych umów - od dnia jej zawarcia.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku Umów, których przedmiotem są:
  1. Rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji tego Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  2. Nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  3. Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez GDE Polska o utracie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 2. Klient będący konsumentem swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: GDE Polska, Włosań Świątnicka 88, 32-031 Mogilany lub na adres e-mail biuro@gde.pl, przed upływem określonego w ustępie pierwszym terminu.
 3. GDE Polska udostępnia na swojej stronie internetowej (www.gde.pl) formularze zawierające oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną, GDE Polska niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim GDE Polska przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Z zastrzeżeniem ustępu 9, GDE Polska, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Przy czym GDE Polska dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że ten ostatni wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. GDE Polska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że GDE Polska wyraźnie oświadczyło, że samo odbierze rzecz od Klienta będącego konsumentem.
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez GDE Polska, wówczas GDE Polska nie będzie zobowiązane do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient będący konsumentem, który odstąpił od Umowy sprzedaży ma obowiązek zwrócić Towar GDE Polska lub przekazać go osobie upoważnionej przez GDE Polska do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że GDE Polska zaproponował, że sam odbierze przedmiotowy Towar. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt zapakowania i odesłania towaru do GDE Polska. Zwracany towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości zwracany towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar powinien być zwrócony, wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (faktura, paragon, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.), na adres GDE Polska.
 12. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 10

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. GDE Polska jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedawanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient może wnieść reklamację w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna ona zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,
  2. datę i numer zamówienia,
  3. określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego towaru lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,
  4. przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem; natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem daty wykrycia wady towaru, określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,
  5. wskazanie czy Klient dochodzi roszczenia z gwarancji (jeżeli Produkt objęty był gwarancją) czy też niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem, natomiast w przypadku Klienta czy dochodzi roszczenia z gwarancji czy z tytułu rękojmi sprzedaży,
  6. datę i podpis Klienta.
  7. Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany towaru lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie towaru), Klient zobowiązany jest przesłać towar wraz z reklamacją.
 3. Dane kontaktowe GDE Polska do składania reklamacji: GDE Polska, Włosań Świątnicka 88, 32-031 Mogilany lub na adres e-mail biuro@gde.pl. GDE Polska jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 11

GWARANCJA JAKOŚCI

GDE Polska udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Szczegółowe warunki gwarancji określone są każdorazowo na dokumencie gwarancyjnym, dołączonym do zakupionego Towaru. Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie http://www.gde.pl/Serwis/Warunki_gwarancji/ a w zakresie sposobu postępowania z uszkodzonym urządzeniem na stronie http://www.gde.pl/Serwis/Naprawy_gwarancyjne/. GDE Polska oferuje również naprawy pogwarancyjne. Szczegółowa procedura jak należy postępować z uszkodzonym urządzeniem została opisana na stronie http://www.gde.pl/Serwis/Naprawy_pogwarancyjne/.

 

§ 12

DANE OSOBOWE

 

 1. GDE Polska działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że: (i) jest administratorem danych osobowych Klienta, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu; (ii) w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie, GDE Polska przetwarza dane osobowe Klientów w celu, wykonania
  i realizacji umów zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz, o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów); (iii) odbiorcą danych osobowych Klienta jest GDE Polska; (iv) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych; (v) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez GDE Polska oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 2. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w celu, o którym mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia oraz korzystania ze Sklepu Internetowego gde.pl.
 3. GDE Polska jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących konsumentami również ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GDE Polska a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GDE Polska a Klientem, który nie ma statusu Klienta będącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GDE Polska.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu GDE Polska informuje
  na stronie internetowej Sklepu Internetowego gde.pl. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed zmianą regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie  z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu Internetowego gde.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego gde.pl obowiązujący do 24 grudnia 2014

 

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Sklepie Internetowym gde.pl – rozumie się przez to działający pod adresem www.gde.pl sklep internetowy prowadzony przez Leszka Mitusińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Leszek Mitusiński GDE Polska, Włosań Świątnicka 88, 32-031 Mogilany, numer NIP: 6792086060, REGON: 351162707
  • GDE Polska – rozumie się przez to Leszka Mitusińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Leszek Mitusiński GDE Polska, Włosań Świątnicka 88, 32-031 Mogilany, numer NIP: 6792086060, REGON: 351162707
  • Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu Internetowego gde.pl
  • Kliencie będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, będącą jednocześnie Klientem lecz tylko wtedy gdy, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystającą ze Sklepu Internetowego gde.pl
  • Formularzu Rejestracyjnym – rozumie się przez to elektroniczny formularz, dostępny
   pod adresem http://www.gde.pl/?user=show, za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta
  • Indywidualnym Profilu Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego gde.pl za pomocą, którego Klient może m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gde.pl, w szczególności składania zamówień na towary dostępne w  Sklepie Internetowym gde.pl, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego gde.pl. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego gde.pl oraz znajdujących się w nim informacji do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego gde.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody GDE Polska.

§ 2

REJESTRACJA

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym gde.pl Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.gde.pl/?user=show podając co najmniej następujące informacje:

a. imię i nazwisko,

b. adres poczty elektronicznej (e-mail),

c. hasło,

d. adres (kod pocztowy oraz miejscowość),

e. numer telefonu.

W trakcie rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego Klient może podać również dodatkowe informacje, w szczególności:

 1. firmę oraz b.
 2.  NIP.

Dokonując rejestracji Klient jest zobowiązany zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego gde.pl oraz wyrazić zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez GDE Polska danych osobowych podanych w trakcie rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta za pomocą, którego może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie Internetowym gde.pl.
 2. Klient może dokonać zmiany  podanych informacji lub zażądać usunięcia indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia indywidualnego Profilu Klienta Klient powinien przesłać na adres e-mail biuro@gde.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta. Składając prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta, należy podać co najmniej imię i nazwisko oraz numer telefonu. Celem potwierdzenia zamiaru usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta, GDE Polska podejmie kontakt telefoniczny. W trakcie rozmowy telefonicznej, gde.pl może celem dodatkowej weryfikacji danych Klienta zapytać o szczegółowe parametry Indywidualnego Profilu Klienta. Usunięcie Internetowego Profilu Klienta nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu oświadczenia woli przez Klienta w powyższym trybie.

 

§ 3

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Do składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym gde.pl uprawnieni są:
  • Klienci  zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,
  • Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
 2. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia przesyłki, wybranie rodzaju płatności, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „Złóż zamówienie”.
 3. Klient nie zarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego towaru
  do koszyka, a następnie podanie danych, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu
  oraz wybranie sposobu dostarczenia przesyłki i rodzaju płatności. Podanie danych, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu w Formularzu Rejestracyjnym dostępnym na Stronie Internetowej gde.pl prowadzi do utworzenia Indywidualnego Profilu Klienta, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 5. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. GDE Polska zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego gde.pl, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. O każdorazowym przypadku chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, informuje się na stronie gde.pl.
 6. Po złożeniu zamówienia GDE Polska nawiąże telefoniczny lub mailowy kontakt z Klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji.
 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez GDE Polska z Klientem w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia dojdzie do automatycznego anulowania złożonego zamówienia. GDE Polska podejmie co najmniej 3 próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. GDE Polska może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn,
  a w szczególności gdy:
  • zamówiony produkt nie jest dostępny;
  • realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na awarię Sklepu Internetowego gde.pl;
  • dane podane przez Klienta są nieprawdzie;
  • doszło do naruszenia Regulaminu.
 9. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, GDE Polska poda przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w formie elektronicznej albo telefonicznie.
 10. Po złożeniu zamówienia w historii zamówień Indywidualnego Profilu Klienta generowany jest dokument zawierający dane sprzedawcy o których mowa w § 1 ust 1.2 tego Regulaminu, istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu, informacje o cenie lub wysokości wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki, w szczególności cła i podatki, zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia, informacje o kosztach i terminie oraz sposobie dostawy, a jeżeli zamówienie składa Klient będący Konsumentem także informację o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, terminie w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący, miejscu i sposobie składania reklamacji, minimalnym okresie na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe – jeżeli taka ma zostać zawarta, prawie wypowiedzenia umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe, jeżeli taki rodzaj umowy ma zostać zawarty.

 

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą wyraźnego poinformowania Klienta przez GDE Polska iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 2. Klient akceptuje, iż przyjęcie zamówienia do realizacji przez GDE Polska oznacza zawarcie umowy sprzedaży i skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz GDE Polska określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki zakupionego towaru.

 

§ 5

ZASADY PŁATNOŚCI

 

 1. Płatność za zamówione towary oraz koszty wysyłki może nastąpić formie:
  • gotówkowej - za pobraniem pocztowym,
  • bezgotówkowej - przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy GDE Polska.

2. W przypadku Klientów dokonujących zakupów w ilościach hurtowych Sprzedawca dopuszcza indywidualne ustalenie terminu oraz formy płatności.

3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego GDE Polska.

 

§ 6

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU

 

 1. Dostawa  zamówionego towaru następuje w formie przesyłki kurierskiej
  za pośrednictwem podmiotu trzeciego zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek.
 2. W przypadku towarów znajdujących się w magazynie GDE Polska wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku towarów nie znajdujących się w magazynie GDE Polska termin wysyłki towaru może się wydłużyć maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W sytuacji gdy GDE Polska nie będzie mógł wykonać umowy, z tego powodu,
  że przedmiot umowy nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 5. W sytuacji gdy GDE Polska nie może wykonać przedmiotu umowy z powodu choćby przejściowej niemożliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, GDE Polska może zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, za tę samą cenę oraz informując Klienta na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt GDE Polska.
 6. Wysyłka towaru następuje na adres podany przez Klienta.
 7. W przypadku wyboru formy płatności polegającej na rozliczeniu bezgotówkowym - przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy GDE Polska, do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny, oraz kosztów wysyłki GDE Polska może wstrzymać wysyłkę zamówionego towaru.

 

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa sprzedaży dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 2. Klient uprawnienie do odstąpienia może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: GDE Polska, Włosań Świątnicka 88, 32-031 Mogilany lub na adres e-mail biuro@gde.pl.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Zwracany przez Klienta będącego Konsumentem towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości zwracany towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar powinien być zwrócony, wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (faktura, paragon, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.), na adres GDE Polska.
 5. Koszt zapakowania i odesłania towaru do GDE Polska ponosi Klient.
 6.  Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach:

          a. świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 regulaminu;

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f. dostarczania prasy;

g. usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

 

§ 8

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji GDE Polska w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Klient może wnieść reklamację w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna ona zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,
  • datę i numer zamówienia,
  • określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego towaru lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,
  • przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem; natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem daty wykrycia wady towaru, określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,
  • wskazanie czy Klient dochodzi roszczenia z gwarancji (jeżeli Produkt objęty był gwarancją) czy też niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem, natomiast w przypadku Klienta czy dochodzi roszczenia z gwarancji czy z tytułu rękojmi sprzedaży,
  • datę i podpis Klienta.
  • Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany towaru lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie towaru), Klient zobowiązany jest przesłać towar wraz z reklamacją.
 3. Dane kontaktowe GDE Polska do składania reklamacji: GDE Polska, Włosań Świątnicka 88, 32-031 Mogilany lub na adres e-mail biuro@gde.pl. GDE Polska jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta oraz Klienta będącego konsumentem, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami oraz niniejszym regulaminem.

 

 

§ 10

DANE OSOBOWE

 

 1. GDE Polska działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że: (i) jest administratorem danych osobowych Klienta, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu; (ii) w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie, GDE Polska przetwarza dane osobowe Klientów w celu, wykonania
  i realizacji umów zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz, o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów); (iii) odbiorcą danych osobowych Klienta jest GDE Polska; (iv) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych; (v) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez GDE Polska oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 2. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu w celu, o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia oraz korzystania ze Sklepu Internetowego gde.pl.
 3. GDE Polska jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących konsumentami również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GDE Polska a Klientem będącym  konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GDE Polska a Klientem, który nie ma statusu Klienta będącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GDE Polska.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu GDE Polska informuje
  na stronie internetowej Sklepu Internetowego gde.pl. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed zmianą regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie  z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu Internetowego gde.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl